Τι είναι και πώς επωφελείστε

Η Attica Bank προσφέρει το MARGIN ACCOUNT, ένα χρηματιστηριακό προϊόν που ενισχύει τη δυνατότητα των επενδυτών να διενεργούν συναλλαγές με ασφάλεια και ευελιξία. Μέσω αυτού οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν μετοχές υπερβαίνοντας το διαθέσιμο κεφάλαιό τους.

Αυτή η τεχνική επιτρέπει την απόκτηση μεγαλύτερου αριθμού μετοχών, προσφέροντας επιπλέον δυναμική στις επενδυτικές επιλογές.

Margin Account – Συχνές Ερωτήσεις

Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας είναι ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων ή μετρητών που ένας πελάτης παρέχει ως εγγύηση για να εξασφαλίσει την αποπληρωμή του δανείου που χρησιμοποιείται για την αγορά μετοχών. Περιλαμβάνει τις μετοχές που αγοράζονται με την πίστωση και ενδεχομένως άλλα περιουσιακά στοιχεία που ο πελάτης προσφέρει για να ενισχύσει την εγγύηση.

Το Περιθώριο είναι η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και του ποσού που έχει δανειστεί ο πελάτης (Χρεωστικό Υπόλοιπο).

Το Αρχικό Περιθώριο ορίζεται σε ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου.

Καθορίζεται σε ποσοστό 30% της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.

Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλες αγορές της Ε.Ε., με την προϋπόθεση ότι δεν τελούν υπό επιτήρηση ή άλλο περιορισμό και έχουν διαπραγματευτεί για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Για τη διακράτηση ενός Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας απαιτείται η δέσμευση τουλάχιστον τριών μετοχών, με καμία από αυτές να μην υπερβαίνει το 40% της συνολικής αξίας του Χαρτοφυλακίου.

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς