Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Επενδυτικά Προϊόντα

Σας στηρίζουμε στις επενδύσεις σας

Margin Account

Παροχή πίστωσης για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών με ασφάλεια.

H Attica Bank δείχνει έμπρακτα την πίστη της στη χρηματιστηριακή ιδέα και τις συναλλαγές προσφέροντας στους πελάτες – επενδυτές το χρηματιστηριακό προϊόν MARGIN ACCOUNT (Παροχή πίστωσης για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών με παροχή ασφάλειας).

Τι είναι Margin Account ;

Το margin account παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες μετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιό τους χρησιμοποιώντας την τεχνική μόχλευσης. Η αγορά μετοχών με πίστωση είναι μία τεχνική που πρέπει να χρησιμοποιείται από επενδυτές που είναι εξοικειωμένοι με αυτό το εργαλείο και γνωρίζουν τη λειτουργία του. 

Τι είναι Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ;

Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή της πίστωσης για αγορά μετοχών, ο πελάτης παρέχει ως ασφάλεια, κινητές αξίες ή μετρητά το σύνολο των οποίων ονομάζεται Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας (Χ.Α.). Αναλυτικότερα, το Χ.Α. αποτελείται υποχρεωτικά από τις μετοχές οι οποίες αγοράζονται με πίστωση ή και από άλλες κινητές αξίες, τις οποίες παρέχει συμπληρωματικά ο πελάτης ως ασφάλεια ώστε να τηρούνται τα όρια του αρχικού ή και διατηρητέου περιθωρίου. 

Τι είναι Περιθώριο ; 

Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και του Χρεωστικού Υπολοίπου (δηλαδή της πίστωσης).

Τι είναι Ελάχιστο Αρχικό Περιθώριο ;

Το Αρχικό Περιθώριο ορίζεται σε ποσοστό 40% της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου.

Τι είναι Ελάχιστο Διατηρητέο Περιθώριο ;

Καθορίζεται σε ποσοστό 30% της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας.

Από ποια στοιχεία απαρτίζεται το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας ;

Τα στοιχεία που δύνανται να απαρτίζουν το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας είναι τα εξής:

  1. Μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή διαπραγματεύονται σε άλλη αγορά κράτους – Μέλους Ε.Ε..
  2. Δεν τελούν υπό επιτήρηση, υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ως προς τη διαπραγμάτευση τους
  3. Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης τους

Ποιες οι προϋποθέσεις διακράτησης ενός Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας ;

Δέσμευση τριών τουλάχιστον μετοχών χωρίς καμία από αυτές να υπερβαίνει το 40 % της τρέχουσας αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας (Χ.Α.).

Για τα επιτόκια και τους όρους συνεργασίας

μπορείτε να απευθύνεστε στα καταστήματα της Attica Bank, καθώς και στη Διεύθυνση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών, στο τηλέφωνο 210-366 7070 ή στο fax 210-366 7256.

Δημοφιλή για Ιδιώτες