Τι είναι και πως επωφελείστε

Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2023“, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας:

 • επιχορήγηση έως και 75% του κόστους των επιλέξιμων παρεμβάσεων
 • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση δανειοδότησης (προαιρετικά) για την κάλυψη της ιδιωτικής σας συμμετοχής
 • κάλυψη αμοιβής συμβούλου έργου, ενεργειακών επιθεωρητών, έκδοσης Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και λοιπών αδειών/εγκρίσεων

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του Προγράμματος “Εξοικονομώ 2023”: https://exoikonomo2023.gov.gr

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2023” έχετε εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο και έχετε εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) κατά το 2021 & κατά την υποβολή της αίτησης σε επιλέξιμη κατοικία και πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€)
1 ≤5.000 ≤10.000
2 >5.000-10.000 >10.000-20.000
3 >10.000–20.000 >20.000-30.000
4 >20.000–30.000 >30.000-40.000
5 >30.000 >40.000

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά επιλέξιμες κατοικίες δηλαδή κατοικία (μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία) που:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • υφίσταται νόμιμα
 • έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ’
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι η έκδοση και η υποβολή στο Πρόγραμμα της Η.Τ. θα απαιτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο μόνο για τις αιτήσεις που κριθούν «Κατ΄ αρχήν επιλέξιμες».

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία εντός του Προγράμματος μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»  δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο τρέχον Πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις συμμετεχόντων διαμερισμάτων αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», για τα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν ως μεμονωμένα διαμερίσματα στο τρέχον πρόγραμμα.

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά αποκλειστικά στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
 • τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας

Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Οι δαπάνες των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσετε στο πλαίσιο του Προγράμματος ή μέρος αυτών, δεν πρέπει να έχουν λάβει ενίσχυση από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό π.χ. δράσεις αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου, πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», κλπ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διπλή χρηματοδότηση, η δαπάνη θα κριθεί ως μη επιλέξιμη.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης βάσει προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του:

 • €1,1 επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (σε kWh), όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ)
 • €220 επί την επιφάνεια κύριων χώρων, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9 και, στη συνέχεια, από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
 • Το ποσό των €22.500

Επί του ανωτέρω προϋπολογισμού καταβάλλεται επιχορήγηση σε ποσοστό που καθορίζεται βάσει του ύψους του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματός σας κατά το φορολογικό έτος 2021_υποβολή 2022 (το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει το 75% ). Το πρόγραμμα καλύπτει σε ποσοστό 100% και στη βάση προκαθορισμένων ορίων επίσης τα ακόλουθα κόστη:

 • των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων
 • της αμοιβής για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • της αμοιβής συμβούλου έργου
 • της αμοιβής για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων
 • διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων του Προγράμματος

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος αίτησης προϋποθέτει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α΄ ΠΕΑ, για όλους τους τύπους αιτήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 30%.

Yπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, παρέχεται επιχορήγηση, το ποσοστό της οποίας είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο αιτών, ως κάτωθι:

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Η επιχορήγηση του προγράμματος λαμβάνεται σε δύο δόσεις:

 • Με την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα λαμβάνετε προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 70% της επιχορήγησης. Τα χρήματα παραμένουν δεσμευμένα στον λογαριασμό σας, μέχρι να ορίσετε τις αμοιβές των προμηθευτών / αναδόχων των εργασιών και να διαμοιράσετε πρώτα τα χρήματα από την προκαταβολή του δανείου σας.
 • Κατά την τελική εκταμίευση λαμβάνετε το υπόλοιπο 30% της επιχορήγησης.

Το ποσό του προϋπολογισμού που δεν χρηματοδοτείται από την επιχορήγηση που λαμβάνετε μέσα από το «Εξοικονομώ 2023» μπορείτε να το καλύψετε:

 • Με ίδια κεφάλαια
 • Με δάνειο με 100% επιδότηση τόκων

Επιπλέον καλύπτονται από το Πρόγραμμα το  κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και δυνητικών μελετών, η αμοιβή Συμβούλου Έργου, η αμοιβή για τυχόν απαιτούμενες μελέτες καθώς και  η δαπάνη για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, σε ποσοστό 100% στη βάση προκαθορισμένων ορίων.

 • Ποσό δανείου: έως €13.500, ανάλογα με την κατηγορία κινήτρων
 • Επιτόκιο: σταθερό 6,50%, επιδοτούμενο κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια δανείου:4, 5 ή 6 έτη
 • Μηδενικό διαχειριστικό κόστος
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Προκαταβολή του 70% του ποσού του δανείου
 • Για την πρώτη κατηγορία εισοδηματικών κριτηρίων («ευάλωτα» νοικοκυριά) παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου
 • Πρόωρη αποπληρωμή (μερική ή ολική) χωρίς επιβάρυνση.

* Η εισφορά του Ν. 128/75, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβαρύνει τον Ωφελούμενο.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του προγράμματος που αφορά αποκλειστικά σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά (1η εισοδηματική κατηγορία), ορίζεται από 7 Φεβρουαρίου 2024 ως και 29 Μαρτίου 2024.

Πληροφορίες μπορείτε επιπλέον να βρείτε:

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς