Στις 15 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (Markets in Financial Instruments Directive II – MiFID II) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR), τα οποία, σε συνδυασμό με τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεις, αναφέρονται από κοινού ως «πλαίσιο MiFID II», με ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018.

Το πλαίσιο MiFID II αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας και της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως μέσω:

  • της επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας,
  • της προσέλκυσης περισσότερων συναλλαγών σε ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης,
  • της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων της Ένωσης στο πλαίσιο της G20 για τα παράγωγα,
  • της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε κεφάλαια για τις ΜΜΕ,
  • της ενίσχυσης της προστασίας των επενδυτών,
  • της παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων,
  • της θέσπισης διατάξεων για την αμερόληπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες συναλλαγών και ολοκλήρωσης των συναλλαγών στη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων, κυρίως για χρηματιστηριακά παράγωγα,
  • της ενίσχυσης και εναρμόνισης των κυρώσεων καθώς και της διασφάλισης της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών αρμόδιων αρχών.
Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο MIFID II
Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
Η Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης
Αναφορά Best Execution για το έτος 2021