Καταστατικό Τράπεζας της 30ης Νοεμβρίου 2022
Ενημερωτικό Δελτίο Εισαγωγής Τίτλων (warrants) και Νέων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών προς διαπραγμάτευση
Απόσπασμα Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2022
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. της 19ης Οκτωβρίου 2022
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. της 17ης Νοεμβρίου 2022
Ανακοίνωση για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στην κατηγορία διαπραγμάτευσης τίτλων παρασταστικών δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών της ρυθμιζόμενςη αγοράς αξιογράφων του Χ.Α.
Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου