Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.07.2024
Σχέδιο Εισηγήσεων Δ.Σ. επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.07.2024
Θέμα 7: Ετήσια Έκθεση Αποδοχών Έτους 2023
Θέμα 9: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Έτους 2023
Θέμα 10: Έκθεση Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ.
Θέμα 11: Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Έντυπο ανάκλησης διορισμού αντιπροσώπου
Όροι & Προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Εξ αποστάσεως συμμετοχή
Αριθμοί Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου
Δικαιώματα Μειοψηφίας