Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουνίου 2012
Σχόλια επί του θέματος 11 της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουνίου 2012
Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Αριθμός Μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 22ας Ιουνίου 2012