Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουλίου 2018 των Μετόχων
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2018 των Μετόχων
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2018
Έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Σχέδιο Αποφάσεων – Σχόλια Δ.Σ. επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης