Ανακοίνωση της 22ας Ιουλίου 2019 – Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Attica Bank – Ανακοίνωση της 2ας Ιουλίου 2019
Σχέδιο Αποφάσεων – Σχόλια Δ.Σ. επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης Γ.Σ.
Ανάκληση Διορισμού Αντιπροσώπου
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Δήλωση – Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Δήλωση – Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουλίου 2019