Εταιρική Παρουσίαση – Η νέα εποχή της Attica Bank
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank
Σχέδιο Εισηγήσεων Δ.Σ. επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουλίου 2023
Βιογραφικά Σημείωματα Υποψήφιων Μελών Δ.Σ.
Θέμα 12: Έκθεση Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.
Θέμα 11: Επιτροπή Ελέγχου – Ετήσιος απολογισμός έργου 2022
Θέμα 8: Έκθεση Αποδοχών 2022
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Εξ αποστάσεως συμμετοχή
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Όροι & προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γ.Σ.
Έντυπο ανάκλησης διορισμού αντιπροσώπου
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Δικαιώματα μειοψηφίας
Αριθμοί μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουλίου 2023