Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Attica Business Support

Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της Attica Bank.

Το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Attica Business Support σας προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψετε άμεσες επιχειρηματικές σας ανάγκες όπως: αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικού μεταφορικού μέσου, καθώς και την εξόφληση ρυθμισμένων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει από €5.000 έως €300.000

 •  
  Επιτόκιο*

  Κυμαινόμενο Επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) 8,00%
  *πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%)

 • Έκπτωση Επιτοκίου αν το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση κατάθεσης

  Παρέχεται έκπτωση επί του κυμαινόμενου επιτοκίου του προϊόντος (μείωση περιθωρίου) εφόσον το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση κατάθεσης (cash collateral). Το ποσοστό της έκπτωσης εξαρτάται από το ύψος της νομότυπα ενεχυριασμένης κατάθεσης

 • Περίοδος Χάριτος

  Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 3 μήνες με πληρωμή μόνο των τόκων στις περιπτώσεις χρηματοδότησης αγοράς παγίων

 •  
  Διάρκεια

  - Έως 72 μήνες για ποσό δανείου έως €30.000.

  - Έως 96 μήνες για ποσό δανείου από €30.000,01 έως € 60.000

  - Έως 120 μήνες για ποσό δανείου από €60.000,01 έως € 300.000

 • Αποπληρωμή

  Η εξυπηρέτηση του δανείου σας γίνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

 • Πρόωρη Αποπληρωμή

  Υπάρχει η δυνατότητα είτε για ολική (πλήρης εξόφληση), είτε κατά ένα μέρος της (μερική εξόφληση) όποτε επιθυμείτε

 • Έξοδα Δανείου

  Πάγιο €200

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις