Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχο για τα δικαιώματα προτίμησης και τις νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Bank που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Ανακοίνωση της Attica Bank Aνώνυμη Τραπεζική Εταιρεία για: α) το Reverse Split των κοινών μετοχών της και τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής και β) την Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2017
Ενημερωτικό Δελτίο Α.Μ.Κ. 2018