Εισαγωγή Τίτλων (Warrants) και νέων κοινών ονομαστικών μετοχών προς διαπραγμάτευση – Οκτώβριος 2021
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δεκέμβριος 2021