Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Σχέδιο Εισηγήσεων Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση της 22ας Νοεμβρίου 2015
Έκθεση του Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22ας Νοεμβρίου 2015