Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22ας Νοεμβρίου 2015
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση 6ης Ιουλίου 2015
Τακτική Γενική Συνέλευση 23ης Ιουνίου 2015