Αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης της 28ης Ιουλίου 2017 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank
Σχέδιο Αποφάσεων – Σχόλια Δ.Σ. επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28ης Ιουλίου 2017