Έκτακτη Γενική Συνέλευση 22ας Δεκεμβρίου 2017
Τακτική Γενική Συνέλευση 28ης Ιουλίου 2017
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15ης Μαΐου 2017