Με μια γρήγορη ματιά

 • Μέσω της Δράσης «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co–Financing Loans)» η Τράπεζα στηρίζει τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, που επιθυμούν την ψηφιακή αναβάθμιση – ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών – δραστηριοτήτων τους. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο με την επωνυμία «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • Μέσω του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου, θα παρέχεται άτοκη χρηματοδότηση για το 40% του δανείου, καθώς και διετή επιδότηση μέρους του επιτοκίου που εφαρμόζεται στο υπόλοιπο 60% του δανείου, ύψους 3% σταθερό

Ο στόχος του προγράμματος

Η δράση αφορά στη χορήγηση νέων δανείων με  συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και του Ταμείου Συγχρηματοδότησης το οποίο διαχειρίζεται η ΕΑΤ Α.Ε., σε αναλογία 1,5:1 (ή 60% : 40% αντίστοιχα).

Τα δάνεια ύψους μέχρι και €1.000.000 χορηγούνται για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισηςμε προνομιακό επιτόκιο καθώς εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του Ταμείου, ενώ για το  επιτόκιο που επιβάλλει η Τράπεζα στα κεφάλαια που εισφέρει σε έκαστο δάνειο (ήτοι το 60%):

 • μείωση περιθωρίου επιτοκίου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης, σε σχέση με αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς ενίσχυση από δημόσιους πόρους,
 • διετή επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% ετησίως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €79.570.000 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ποσό €43.070.000) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (ποσό €36.500.000).
Ποσό €6.570.000 προερχόμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα διατεθούν για την επιδότηση του επιτοκίου.

Με τη μόχλευση αναμένεται η χορήγηση δανείων συνολικής αξίας €182.500.000.

Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ορισμός ΜμΕ_Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει), που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.
 2. Διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα.
 3. Δεν θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις.
 4. Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 5. Δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστός αφερεγγυότητας.
 6. Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 8. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 9. Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), τα οποία ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών) ή στην περίπτωση όπου έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών), έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 10. Δεν έχουν αποκλειστεί με απόφαση αποκλεισμού από την ΕΤΕπ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς την Τράπεζα όσο και κατά τον χρόνο σύναψης της Δανειακής Σύμβασης σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ (https://www.eib.org/en/about/accountability/anti-fraud/exclusion/index).
 11. Δεν ανήκουν στις Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές θα προσδιορίζονται στον πίνακα επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο οποίος θα περιλαμβάνεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου.

Για τη χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση business plan και σχετικών παραστατικών δαπανών. 

Επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο υποβληθέν business plan, και κατά την υλοποίηση τεκμαίρεται με την υποβολή  των σχετικών παραστατικών ότι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν σε:

 • Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό (Hardware) και λύσεις αυτοματοποίησης
 • Επενδύσεις λογισμικού, εφαρμογών και δεδομένων
 • Βελτιώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών που διευκολύνονται από μία ή περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής, όπως παραμετροποίηση λογισμικού, μεταφορά δεδομένων
 • Δαπάνες συμβούλων/ μελετητών για υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής αναβάθμισης

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες εδώ

Δείτε αναλυτικά τις εξαιρούμενες δραστηριότητες επιχειρήσεων και δαπανών εδώ

Η ενίσχυση που λαμβάνει ο Τελικός Αποδέκτης μέσω της εφαρμογής στο δάνειο μηδενικού/μειωμένου επιτοκίου ή και του ποσού επιδότησης του επιτοκίου που τυχόν θα λάβει μέσω του Ταμείου Συγχρηματοδότησης παρέχονται με την επιφύλαξη των κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων. Το Ταμείο εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

To Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) συντίθεται από: α) από το ΑΙΕ που αφορά το όφελος από το μειωμένο μεσοσταθμικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό του δανείου λόγω της άτοκης συμμετοχής των κεφαλαίων του Ταμείου κατά 40% και β) από το ΑΙΕ που αντιστοιχεί στο ποσό των επιδοτούμενων τόκων των δύο (2) πρώτων ετών, κατά τις επιταγές του προγράμματος.

Ως ανώτατο ποσό δημόσιας χρηματοδότησης (ενίσχυση ήσσονος σημασίας) που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση (σε επίπεδο «ενιαίας» επιχείρησης), εντός περιόδου τριών (3) οικονομικών ετών, ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Μέχρι την 30/06/2025 κα σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

Οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις)) υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα KYC («Know Your Customer») της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr.

Μέσω της πλατφόρμας, υπό την προϋπόθεση συναίνεσης για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων (έλεγχο της  ύπαρξης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και φερεγγυότητας των υποψήφιων προς χρηματοδότηση επιχειρήσεων), η αίτηση προωθείται στην Τράπεζα επιλογής του κατ’ εντολή του ενδιαφερομένου, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς

Εν συνεχεία ο ενδιαφερόμενος, για τον οποίο η Τράπεζα εκδήλωσε το «μη δεσμευτικό» ενδιαφέρον χρηματοδότησης, υποβάλλει το αίτημα στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, προκειμένου να αξιολογηθεί από τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας.

Δείτε τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών εδώ


Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την ΕΑΤ, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δείτε περισσότερα για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των επιχειρήσεων εδώ.


Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς