Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Αναπτυξιακά Προγράμματα

Αναπτυξιακά Προγράμματα από την Attica Bank

Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ), χρηματοδοτώντας επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του ΤΕ είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ -προσφέροντας προστασία σε πιθανές απώλειες- που παρέχει το ΕΤαΕ σε νεοσύστατα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους, σε επιλέξιμες ΜμΕ στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ), συμμετέχει  στο Πρόγραμμα Εγγυήσεων «EaSI» με στόχο την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ιδιαιτέρως προνομιακούς όρους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Attica Bank και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την  πανδημία COVID-19, με τη συνέχιση παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου  μέσω  της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ II ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους καθώς το 40% των δανείων που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι ΑΤΟΚΟ και επιπλέον δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 (0,60%).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...