Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Αναπτυξιακά Προγράμματα

Αναπτυξιακά Προγράμματα από την Attica Bank

Δράση «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου»

 

 

Η Attica Bank σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ ή HDB) συμμετέχει στο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) παρέχοντας στις μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που έχουν πληγεί από την πανδημία, ένα επιπλέον εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η δράση αφορά στη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης, με επιδότηση επιτοκίου και συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και του ΤΑΔΥΜ COVID-19, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ), σε αναλογία 1,5:1 (ή 60% : 40% αντίστοιχα).

Τα δάνεια χορηγούνται άτοκα για τα δύο (2) πρώτα έτη και με προνομιακό επιτόκιο (καθώς το 40% του κεφαλαίου του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΤΑΔΥΜ είναι άτοκο) για τα επόμενα, καθώς και με μειωμένες εξασφαλίσεις και απευθύνονται σε Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr επιλέγοντας την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Στη συνέχεια υποβάλει το αίτημα χρηματοδότησης στην Τράπεζα της επιλογής του, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν.

Η Attica Bank συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια επανεκκίνησης και ανάκαμψης της μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Η Attica Bank σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (HDB) συμμετέχει στο νέο κύκλο χορήγησης επενδυτικών δανείων μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), ώστε να τεθεί στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η αξιοποίηση ενός επιπλέον χρηματοδοτικού εργαλείου για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Από τις 12/05/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) νέων αιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), για δάνεια επενδυτικού σκοπού μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (υποπρόγραμμα BF-1 του TEΠΙΧ-ΙΙ).

To υποπρόγραμμα BF-1 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αφορά στη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού με συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (HDB) (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), σε αναλογία 1,5:1 (ή 60% : 40% αντίστοιχα).

Τα δάνεια χορηγούνται με προνομιακό επιτόκιο (μηδενικό επιτόκιο για το 40% του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.

Επιπλέον:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis και στη συνέχεια θα προσέρχεται στην Τράπεζα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, προκειμένου να προσκομίσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμμετέχει στο νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ), χρηματοδοτώντας επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Ο στόχος του ΤΕ είναι να βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ -προσφέροντας προστασία σε πιθανές απώλειες- που παρέχει το ΕΤαΕ σε νεοσύστατα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις με ευνοϊκούς όρους, σε επιλέξιμες ΜμΕ στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στήριξη Επιχειρήσεων με ποσοστό 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Attica Bank, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ), συμμετέχει  στο Πρόγραμμα Εγγυήσεων «EaSI» με στόχο την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ιδιαιτέρως προνομιακούς όρους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Attica Bank και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την  πανδημία COVID-19, με τη συνέχιση παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου  μέσω  της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στήριξη επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο σε ποσοστό 80% από την HDB (Hellenic Development Bank).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...