Η Attica Bank

Μαζί πιο ισχυροί

Ιστορικό - Ταυτότητα

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925 και είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός, ο οποίος σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 49 καταστήματα, τα οποία καλύπτουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

 Δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η Τράπεζα το 1964 εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2018, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, καθώς και σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας της.

Το 2021, η Τράπεζα προχώρησε στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27α του ν.4172/2013 (DTC) και την έκδοση παραστατικών τίτλων (warrants) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Στις 19 Οκτωβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η μετατροπή των warrants σε κοινές μετοχές. Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας, κατόπιν της μετατροπής παραστατικών τίτλων κτήσης κοινών μετοχών (warrants), διαμορφώθηκε ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 68,2%, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με ποσοστό 14,7% και Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με ποσοστό 10,3% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, τον Δεκέμβριο του 2021 η Attica Bank προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €240 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €244.845.889 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία. Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας διαμορφώθηκε ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 62,9%, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με ποσοστό 14,7%, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με ποσοστό 10,3% και RINOA LtD - Ellington Solutions με ποσοστό 9,9% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας.

 

 

 

Δημοφιλή Νέα