Η Attica Bank

#AllazoumeMazi

Ιστορικό - Ταυτότητα

Η Attica Bank ξεκινά τη διαδρομή της την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου, δυο χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Το 1924 ο επιχειρηματίας Ανδρέας Μ. Σπυράκης βάζει τα θεμέλια για τη σύσταση ενός χρηματοπιστωτικού φορέα που στόχευε στην αξιοποίηση του προσφυγικού κεφαλαίου και στην ενίσχυση του βιομηχανικού και εμπορικού τομέα. Μαζί με άλλους εμπόρους και βιομηχάνους τον Νοέμβριο του 1924 ιδρύει την τότε Τράπεζα Αττικής στον Πειραιά. Λίγους μήνες μετά, με το ΦΕΚ της 4ης Φεβρουαρίου 1925, δημοσιεύεται το Καταστατικό της Attica Bank στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στον χρηματοοικονομικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ο Όμιλος της Attica Bank, εκτός από τη μητρική εταιρεία, περιλαμβάνει μία θυγατρική και μία συγγενή εταιρεία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ενώ διαθέτει και 37 καταστήματα.Δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η Τράπεζα το 1964 εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο 2012 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2018, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, καθώς και σε διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας της.

Τον Απρίλιο του 2023 ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους €473,3 εκατ.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά την συνεδρίασή της στις 09/11/2023 ενέκρινε την εισαγωγή των νέων κοινών ονομαστικών και άυλων μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση, και στις 13/11/2023 άρχισε η διαπραγμάτευση τους στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013.

 

Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας διαμορφώθηκε ως εξής:

Μέτοχοι

Ποσοστό

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

72,5%

e-ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

7,6%

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

5%

THRIVEST HOLDING LTD

4,4%

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟI (<5%)

6,5%

 

Η μετοχή της Attica Bank συμμετέχει στους ακόλουθους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Δείκτης όλων των μετοχών (ΔΟΜ) και Δείκτης ESG.

Το έργο της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας έχει ανατεθεί στο διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s. Η πλέον πρόσφατη αξιολόγηση της Attica Bank πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2023 (Moody’s Credit Opinion).