Ιστορικό - Ταυτότητα

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925 και είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός, ο οποίος μετρά πάνω από 90 χρόνια ζωής και σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 50 μονάδες οι οποίες καλύπτουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.

Δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η Τράπεζα το 1964 εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει, στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Τον Ιούνιο του 2013 η Attica Bank πραγματοποιεί με επιτυχία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους 398,8 εκ. ευρώ. Το ποσό προέρχεται από κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα η Attica Bank να αποτελεί την μοναδική εισηγμένη στο Χ.Α. τράπεζα που ανακεφαλαιοποιείται χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνεπεία της Αύξησης, το ποσοστό συμμετοχής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Ε.Τ.Α.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 50,67%.

Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας μεταβλήθηκε κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 καθώς βάσει του Ν. 4387/2016 το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. εντάχθηκε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στον οποίο περιήλθε το 50,63% των μετοχών που κατείχε το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. Με την απόφαση 61662/3406/30-12-2016 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης το 5,625% των κοινών μετοχών της Τράπεζας περιήλθαν στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε).

Τον Μάιο του 2018 η Attica Bank ολοκλήρωσε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ύψους 88,9 εκ.ευρώ. Συνεπεία της Αύξησης, το ποσοστό συμμετοχής του Ε.Φ.Κ.Α. ανήλθε σε 66,89% και του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε 11,77% επί του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Οικ. 33379/2703/15-06-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄2280/15-06-2018), την 27.07.2018 μεταβιβάστηκαν 95.606.341 κοινές μετοχές της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του Ε.Φ.Κ.Α. στο χαρτοφυλάκιο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Οικ.7023/491/27.08.2019 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3399/05.09.2019) στις 25.08.2020 μεταβιβάστηκαν 63.758.540 κοινές μετοχές της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο χαρτοφυλάκιο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Στις 19 Οκτωβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η μετατροπή των παραστατικών τίτλων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε κοινές μετοχές στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 27α του ν.4172/2013 (DTC).
Η νέα μετοχική σύνθεση της Τράπεζας, κατόπιν της μετατροπής παραστατικών τίτλων κτήσης κοινών μετοχών (warrants), διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με ποσοστό 68,2% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε) με ποσοστό 14,7% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, και Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με ποσοστό 10,3%. Οι λοιποί μέτοχοι κατέχουν ποσοστό 6,8% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.