Στεγαστικά Δάνεια

Επιλέξτε το δάνειο που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε στεγαστική σας ανάγκη.

Η Attica Bank προσφέρει στεγαστικά δάνεια με σκοπό την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή κατοικίας, καθώς και την αγορά οικοπέδου.

Επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε για τα βήματα που ακολουθούνται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να λάβετε το στεγαστικό δάνειο που εξυπηρετεί καλύτερα τις προσωπικές σας ανάγκες.

Εξειδικευμένοι υπάλληλοι σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και την τελική υπογραφή της σύμβασης δανείου, σύμφωνα με τον Ν.4438/2016 που αφορά στη Στεγαστική Ενυπόθηκη Πίστη και ειδικότερα στην προστασία των καταναλωτών.

attica My Home

Τι είναι το attica My Home

Στεγαστικό δάνειο που σας δίνει την ευκαιρία να προβείτε σε αγορά κατοικίας ή να πραγματοποιήσετε εργασίες ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης ανακαίνισης ή επισκευής της κατοικίας σας, ή αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση (εφόσον υφίσταται οικοδομική άδεια εν ισχύ) με ευκολία και ευελιξία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από € 20.000 έως € 300.000

 • Επιτόκιο

  Σταθερό για 3, 5 ή 7 έτη και εν συνεχεία κυμαινόμενο βάση Euribor 3m ή κυμαινόμενο βάση Euribor 3m καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου

     Σταθερό επιτόκιο για τα 3 πρώτα έτη από 3,20% και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) από 3,70%

     Σταθερό επιτόκιο για τα 5 πρώτα έτη από 3,50% και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) από 3,70%

     Σταθερό επιτόκιο για τα 7 πρώτα έτη από 3,60% και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) από 3,70%

     Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) από 3,70%

  Το τελικό ύψος του επιτοκίου εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης.

  Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτόκια είναι ονομαστικά και επιβαρύνονται με Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,12%)

 • Ενημερωθείτε

  Ενημερωθείτε αναλυτικά

    για τους όρους χορήγησης του δανείου attica My Home

    για την υφιστάμενη τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών

 • Χρηματοδότηση

  Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται στο έως και το 80% της εκτιμηθείσας αξίας ακινήτου (για αγορά) ή έως και το 70% της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου (για ανέγερση, αποπεράτωση κλπ) και έως το 100% του συμβολαίου αγοράς

 • Διάρκεια

  Από 3 έως 30 έτη.

 • Εξασφάλιση

  Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ακινήτου

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου πυρός- σεισμού για όλη τη διάρκεια του δανείου.

  Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να σας προσφέρει η Attica Bank σε συνεργασία με την INTERAMERICAN

 • Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  Δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων

  Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και 12 μήνες

  Χαμηλά έξοδα εξέτασης δανείου, νομικού και τεχνικού ελέγχου

Επιβράβευση Συνεπούς Δανειολήπτη

Επιβραβεύουμε τη συνέπειά σας προσφέροντας έκπτωση 10% επί του ονομαστικού επιτοκίου κατόπιν συμπλήρωσης των 2/3 της διάρκειας του δανείου σας.
Η έκπτωση αφορά στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Attica Eco Home

Τι είναι το Attica Eco Home

Στεγαστικό Δάνειο με προσημείωση ακινήτου, που σας παρέχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας εύκολα και οικονομικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από € 15.000 έως € 75.000

 • Επιτόκιο

  Δυνατότητα επιλογής σταθερού και εν συνεχεία κυμαινομένου ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

     Σταθερό επιτόκιο για τα 3 πρώτα έτη 3,50% και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) 4,00%

     Σταθερό επιτόκιο για τα 5 πρώτα έτη 3,80% και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) 4,00%

     Σταθερό επιτόκιο για τα 7 πρώτα έτη 3,90% και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) 4,00%

     Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) 4,00%

  Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτόκια είναι ονομαστικά και επιβαρύνονται με Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,12%)

 • Ενημερωθείτε

  Ενημερωθείτε αναλυτικά

    για τους όρους χορήγησης του δανείου attica Eco Home

    για την υφιστάμενη τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών

 • Χρηματοδότηση

  Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται έως και στο 100% του ποσού τιμολογίων / προτιμολογίων ή προσφοράς του εργολάβου ή της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού που αφορούν σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας και έως του 70% της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων δανείων που βαρύνουν το ακίνητο. Ως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης νοούνται (ενδεικτικά): η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, η αγορά και εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

 • Διάρκεια

  Από 3 έως 20 έτη.

 • Εξασφάλιση

  Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ακινήτου

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου πυρός- σεισμού για όλη τη διάρκεια του δανείου στα δάνεια με εγγραφή προσημείωσης.

  Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να σας προσφέρει η Attica Bank σε συνεργασία με την INTERAMERICAN

 • Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  Χαμηλά έξοδα δανείου, νομικού και τεχνικού ελέγχου

  Παρέχεται δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων

  Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και 12 μήνες

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία