Εισαγωγή και Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών
Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών
Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου
Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου
Ενημέρωση για τη συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του ΤΜΕΔΕ και της Ellington
Παράταση περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
Καταστατικό Τράπεζας 5ης Νοεμβρίου 2021
Αποφάσεις Δ.Σ. της 17ης Νοεμβρίου 2021
Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
Ανακοίνωση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας “Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία” σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020
Αποφάσεις Δ.Σ. της 5ης Νοεμβρίου 2021