Καταστατικό Τράπεζας 19ης Σεπτεμβρίου 2021
Ενημερωτικό Δελτίο Εισαγωγής Τίτλων (warrants) και Νέων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών προς διαπραγμάτευση
Καταστατικό Τράπεζας 15ης Σεπτεμβρίου 2021
Απόσπασμα Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου 2021
Απόσπασμα Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Σεπτεμβρίου 2021
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. της 12ης Αυγούστου 2021
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. της 20ης Σεπτεμβρίου 2021
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. της 4ης Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στην κατηγορία διαπραγμάτευσης τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών της ρυθμιζόμενης αγοράς αξιογράφων του Χ.Α.
Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου