Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης Φεβρουαρίου 2013
Αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Φεβρουαρίου 2013
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Έκθεση βάσει Αρ. 4.1.4.1.2 του Κανονσιμού του Χ.Α. – ΜΟΔ
Αριθμός Μετοχών και Δικαιώματα Ψήφου
Έκθεση βάσει Αρ. 4.1.4.1.1 & 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. – ΑΜΚ
Σχέδιο Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 5ης Φεβρουαρίου 2013