Αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουλίου 2013
Δικαιώματα Ψήφου
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Σχέδιο Αποφάσεων / Σχόλια Δοικητικού Συμβουλίου
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης