Τακτική Γενική Συνέλευση / Ιούνιος – Ιούλιος 2013
Έκτακτη Γενική Συνέλευση / Φεβρουάριος 2013