Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2016
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 14ης Δεκεμβρίου 2016