Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Σεπτεμβρίου 2016
Σχέδιο Αποφάσεων – Σχόλια Δ.Σ. επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 6ης Σεπτεμβρίου 2016