Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Σεπτεμβρίου 2020
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 1329
Πρακτικό Επιτροπής Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών Νο 6
Σχέδιο Αποφάσεων – Σχόλια Δ.Σ. επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης
Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Συμμετοχή εξ αποστάσεως
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου – Εκπροσώπου
Έντυπο Ανάκλησης Αντιπροσώπου – Εκπροσώπου
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της 2ας Σεπτεμβρίου 2020