Διατύπωση Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank
Συμπληρωματικό Υλικό Θέματος 10_αρχείο 2ο
Συμπληρωματικό Υλικό Θέματος 10_αρχείο 1ο
Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Συμμετοχή εξ αποστάσεως
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Αριθμός μετοχών και δικαίωματα ψήφου
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου – Εκπροσώπου
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου – Εκπροσώπου
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουνίου 2020