Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15ης Σεπτεμβρίου 2021
Σχέδιο Εισηγήσεων Δ.Σ. επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Συμμετοχή εξ αποστάσεως
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Σεπτεμβρίου 2021