Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου 2021
Σχέδιο Εισηγήσεων Δ.Σ. επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου 2021
Έκθεση Αποδοχών 2020
Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ.
Αναφορά Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Έτους 2020
Όροι και Προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός Μετοχών και Δικαωμάτων Ψήφου
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Συμμετοχή εξ αποστάσεως
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 7ης Ιουλίου 2021