Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank
Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελστικών Μελών Δ.Σ. έτους 2021
Σχέδιο Εισηγήσεων Δ.Σ. επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 2022
Όρια και Προύποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Συμμετοχή εξ αποστάσεως
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου