Έκθεση Αποδοχών 2021
Αποφάσεις της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank
Σχέδιο Εισηγήσεων Δ.Σ. επί των θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2022
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2022
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων – Συμμετοχή εξ αποστάσεως
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης
Αναφορά Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Έτους 2021