Οι αναφερόμενοι ειδικοί όροι τραπεζικών εργασιών είναι σύμφωνοι με την ΠΔΤΕ 2501/31-10-2002, υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Ορισμένες ειδικές και εξειδικευμένες εργασίες καθώς και η τιμή συναλλάγματος δεν αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο.

Οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Καταστήματος για τους πλήρεις και λεπτομερείς όρους κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ειδικοί Όροι Τραπεζικών Εργασιών