Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Επενδυτικά Προϊόντα

Σας στηρίζουμε στις επενδύσεις σας

Η Attica Bank συμμετέχει ως Κύριος Ανάδοχος στη Δημόσια Προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σταθερού εισοδήματος της εταιρείας IDEAL HOLDINGS Α.Ε.
Σύμφωνα με την από 28.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προβλέπεται η έκδοση έως 100.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης και συνολικού ποσού έως €100.000.000. 

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Εύρος απόδοσης min 5.50% - max 5.90%
  • Διάρκεια 5 έτη / με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα τρία (3) έτη
  • Κουπόνι Σταθερό / 6μηνο
  • Min Ποσό τοποθέτησης €1.000
  • Credit Rating ICAP “AA”

Η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς είναι: Από 11.12.2023 έως και 13.12.2023.

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την έκδοση

  1. IDEAL HOLDINGS Α.Ε. - Ενημερωτικό Δελτίο (μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ)
  2. IDEAL HOLDINGS Α.Ε. – Ανακοίνωση εύρους απόδοσης (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ)
  3. Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών - athexgroup.gr

Επισημαίνεται ότι, αίτηση συμμετοχής στις δημόσιες προσφορές μπορεί να υποβληθεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί κάθε δημόσια προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Μερίδα και λογαριασμό αξιογράφων στο σύστημα άυλων τίτλων
  • Υποβολή/επικαιροποίηση όλων των εγγράφων που απαιτούνται από τον νόμο ή προβλέπονται από τις διαδικασίες της Attica Bank για τη διενέργεια επενδυτικών συναλλαγών και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου

 

Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα του δικτύου της Attica Bank, προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δημόσια προσφορά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του ομολογιακού δανείου, επισκεφθείτε το site της εταιρείας IDEAL HOLDINGS Α.Ε.

Στις 15 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (Markets in Financial Instruments Directive II - MiFID II) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR), τα οποία, σε συνδυασμό με τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών πράξεις, αναφέρονται από κοινού ως «πλαίσιο MiFID II», με ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...