Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Επενδυτικά Προϊόντα

Σας στηρίζουμε στις επενδύσεις σας

Στις 15 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (Markets in Financial Instruments Directive II - MiFID II) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR), τα οποία, σε συνδυασμό με τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών πράξεις, αναφέρονται από κοινού ως «πλαίσιο MiFID II», με ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...