Αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Συνέλευσης των Μετόχων
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Έκθεση Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Συμπληρωματική Έκθεση του Δ.Σ. της Τράπεζας
Σχέδια Εισηγήσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Ανακοίνωση της 10ης Νοεμβρίου 2014
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 30ης Σεπτεμβρίου 2014