Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης 10ης Δεκεμβρίου 2014
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης 10ης Νοεμβρίου 2014
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30ης Σεπτεμβρίου 2014
Τακτική Γενική Συνέλευση 18ης Ιουνίου 2014