Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014
Σχέδιο Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Δικαιώματα Ψήφου
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης