Ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου 2014
Έκθεση Δ.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Φυσικά Πρόσωπα
Δήλωση / Εξουσιοδότηση για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων – Νομικά Πρόσωπα
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Σχέδια Εισηγήσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 30ης Σεπτεμβρίου 2014