Περιοδικές Καταστάσεις Δωδεκαμήνου 2001
Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2001
Περιοδικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2001
Περιοδικές Καταστάσεις Τριμήνου 2001