Ισολογισμός Χρήσης 2004 με βάση τα Ε.Λ.Π.
Ενοποιημένος Ισολογισμός Χρήσης 2004 με βάση τα Ε.Λ.Π.
Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΠ
Περιοδικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2004
Περιοδικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2004
Περιοδικές Καταστάσεις Τριμήνου 2004