31/12/2009 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
31/12/2009 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
30/09/2009 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
30/09/2009 – Συνοπτική Ενδιάμεση Ατομική Χρηματοοικονομική Αναφορά
30/09/2009 – Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Αναφορά
30/06/2009 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
30/06/2009 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2009 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
31/03/2009 – Συνοπτική Ενδιάμεση Ατομική Χρηματοοικονομική Αναφορά
31/03/2009 – Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Αναφορά