31/12/2008 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
31/12/2008 – Ετήσια Οικονομική Έκθεση
30/09/2008 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
30/09/2008 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
30/09/2008 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2008 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2008 – Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
31/03/2008 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2008 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
Ανακοίνωση αναφορικά με τη σημείωση 5 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Μαρτίου 2008