31/12/2005 – Συνοπτοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
31/12/2005 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
31/12/2005 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ
30/09/2005 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
30/09/2005 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
30/09/2005 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2005 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2005 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2005 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2005 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2005 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2005 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ