31/12/2007 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
31/12/2007 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
31/12/2007 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ
31/12/2007 – Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Ατομικών & Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2007
30/09/2007 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
30/09/2007 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
30/09/2007 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2007 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2007 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
30/06/2007 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2007 – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2007 – Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας βάσει ΔΠΧΠ
31/03/2007 – Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου βάσει ΔΠΧΠ
Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών