Ο Όμιλος Attica Bank

Ποσοστό Συμμετοχής της Τράπεζας: 100%
Fax: 210 3244621
Τηλ.: 210 3669330
Έδρα: Μαυρομιχάλη 8, 10679 Αθήνα
Έτος Ίδρυσης: 2005

Αντικείμενο Εργασιών

Έχει ως έργο την ανάληψη, απ’ ευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συμβούλων), ασφαλιστικών εργασιών, για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την εξεύρεση κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων από την αγορά για τους πελάτες της Attica Bank.