Εταιρίες Ομίλου

Εστιάζουμε - Αναπτυσσόμαστε - Αριστεύουμε

Ποσοστό Συμμετοχής της Τράπεζας: 100%
Fax: 210 3244621
Τηλ.: 210 3669330
Έδρα: Μαυρομιχάλη 8, 10679 Αθήνα
Έτος Ίδρυσης: 2005

Αντικείμενο Εργασιών

Έχει ως έργο την ανάληψη, απ’ ευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συμβούλων), ασφαλιστικών εργασιών, για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την εξεύρεση κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων από την αγορά για τους πελάτες της Attica Bank.

Ποσοστό Συμμετοχής της Τράπεζας: 100%
URL: http://www.atticabankproperties.gr
Fax: 210 3244621
Τηλ.: 210 3669290
Έδρα: Ομήρου 8, 10564 Αθήνα
Έτος Ίδρυσης: 2007

Αντικείμενο εργασιών 

Σκοπός της εταιρείας η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων της Τράπεζας της ιδίας ή και τρίτων. Τομείς δραστηριότητας:

  • Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Asset Management),
  • Εκτιμήσεων για λογαριασμό της Τράπεζας και τρίτων
  • Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Investment and Development).
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Real Estate προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο ΤΑΙΠΕΔ

Ποσοστό Συμμετοχής της Τράπεζας: 100%
URL: http://www.atticawealth.gr
Fax: 210 3238697
Τηλ.: 210 3396860
Έδρα: Χρήστου Λαδά 2, 10561 Aθήνα
Έτος Ίδρυσης: 2001

Αντικείμενο εργασιών

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων και η παροχή επενδυτικών συμβουλών.