Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη τραπεζική

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Ευθύνη

Οι τράπεζες διαδραματίζουν ουσιαστικό και κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αναγνωρίζουν αυτό ως μέρος του σκοπού και του ρόλου τους στην κοινωνία. Στην Νέα Υόρκη, στις 22 Σεπτεμβρίου 2019, oι μεγάλες συστημικές, τράπεζες και τα Ηνωμένα Έθνη θέσπισαν, έξι «Αρχές για μια Υπεύθυνη Τραπεζική» (Principles for Responsible Banking). Η Attica Bank υιοθετεί και βάζει σε άμεση εφαρμογή και τις έξι αυτές αρχές:

Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης καθίσταται επιτακτική τόσο σε διεθνές, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωθώντας ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στην υιοθέτηση πρακτικών, τη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η αξιολόγηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγή αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Attica Bank. H Τράπεζα αξιολογεί τις επικείμενες περιβαλλοντικές πολιτικές, τις νομικές απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που σχετίζονται με το κλίμα, με στόχο να αποτυπώνει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τυχόν μεταβατικούς κινδύνους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στη λιανική τραπεζική ενισχύεται η δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών με σαφή περιβαλλοντική στόχευση, ιδιαίτερα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής αναβάθμισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οι υπηρεσίες επιχειρηματικής τραπεζικής παραμένουν ο βασικός τροφοδότης της πραγματικής οικονομίας καθώς και η κύρια πηγή εσόδων για την Attica Bank. Για την προώθηση της φιλικότητας προς το περιβάλλον στρατηγικής της η Attica Bank ενισχύει:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...